Privacy statement

Privacy statement Dierentehuis Zeist en Omgeving

Stichting Dierentehuis Zeist en Omgeving verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons.


Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die gegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Personeelsleden

• Vrijwilligers

• Klanten (pension, asiel, dagopvang)

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee

hebben, willen krijgen, of hebben gehad

• (Mogelijke) donateurs


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je klant wordt van ons, of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger en contact met je onderhouden en je informeren over aan vrijwilligerswerk gerelateerde zaken. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor

promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor het versturen van een mailing voor donaties en giften. Wil je niet meer benaderd worden dan kun je dit aan ons doorgeven. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom salarissen, facturering, en inkoop.


Verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid en

strafrechtelijk verleden. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.

Uitzondering hierop zijn bijzondere medische gegevens van vrijwilligers en medewerkers die

van belang zijn voor hun veiligheid op ons terrein. Denk hierbij aan allergieën, gebruik van

insuline en kans op epileptische aanvallen. Deze gegevens indien relevant, in overleg en alleen

met toestemming geregistreerd.


Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het

doel waarvoor zij zijn verwerkt.


Wie kan er bij je persoonsgegevens?

Binnen ons Dierentehuis kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd en gewijzigd door bestuurders, medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Een extern bureau verzorgt voor ons periodieke promotionele mailingen gericht op donaties en sponsoring. Met dit bureau hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat gegevens (wij delen alleen NAW gegevens) goed worden

beheerd en nooit in handen komen van derde partijen.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn we gebonden aan de daarvoor geldende wet- en

regelgeving.


Kun je de persoonsgegevens inzien die wij van je verwerken?

Je kunt bij onze medewerkers gegevens opvragen die van je bijgehouden worden. Wij vragen daarbij wel om legitimatie.


Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij de beheerder van het Dierentehuis.

OPT-IN en het recht om vergeten te worden. Bij inschrijving van nieuwe relaties zal een baliemedewerker altijd vragen of de gegevens gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden (periodieke mailing voor donaties en sponsoring). Op jouw verzoek zullen persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij er dringende redenen zijn om dit verzoek niet te honoreren (zoals werknemers die in dienst zijn, vrijwilligers die actief zijn, klanten die verbonden zijn aan facturen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt). Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, binnen de

kaders van de wet.